Jdi na obsah Jdi na menu

Poselství Pražské pravoslavné eparchie duchovním a věřícím

11. 7. 2013

 Důstojní otcové, milé sestry a bratři v Kristu,

v posledních měsících jsme všichni konfrontováni s nepříjemnou situací,

která více či méně postihuje každého věřícího naší Církve.  Odstoupení vladyky Kryštofa se dotklo nás všech beze zbytku. Chápeme, že neúspěšná volba hlavy naší eparchie mohla vyvolat u věřících mnoho otázek, které bychom chtěli touto cestou zodpovědět.

1.  Nynější situace kolem vladyky Kryštofa

Nejprve bychom  však chtěli vyjádřit své znepokojení nad situací kolem vladyky Kryštofa,

která se pomalu, ale jistě začíná vymykat kontrole. Nejen kněží a zaměstnanci eparchie, ale i řadoví věřící, jsou čím dál více obtěžováni anonymy a dezinformacemi, které o nich samotných, jejich rodinách či přátelích šíří lidé z okolí emeritního metropolity Kryštofa. Soustavná mediální masáž,

pomocí které se fanoušci vladyky Kryštofa snaží psychicky terorizovat ty, kteří s nimi nejsou sdílní v jeho podpoře, ještě více rozviřuje již tak neklidné vody naší Církve.

Lživé informace a výklady kanonického práva jsou prezentovány na webových stránkách, které nejsou oficiálními stránkami naší Církve, ale patří buď přímo vladykovi Kryštofovi nebo jeho blízkým, a eparchiální rada se od nich tímto distancuje.

Veškeré oficiální stanoviska a dokumenty mohou věřící najít pouze na stránkách www.pravoslavnacirkev.cz, které jsou spravovány úřadem Pražské pravoslavné eparchie.

Jiné informace, které podává pan Vojtěch Merunka na svém vlastním webu, jsou velmi zavádějící, nepravdivé a jsou opřeny o lživé interpretace kanonického práva.

2.  Otázka neviny vladyky Kryštofa

Zdroje, které haní členy Posvátného synodu a pomocí nekalých praktik se snaží o očernění jejich morálního profilu v médiích, jsou přesvědčeni o nevině vladyky Kryštofa.

Nevinu ale chtějí dokázat cestou lží a nenávisti, protože rezignaci vnímají jako výsledek neférového jednání ze strany biskupů. Obviňují je, že vladyka nedostal šanci, aby se očistil jako člověk Radim Pulec. Rezignaci podal vladyka Kryštof dobrovolně a s výhodnými podmínkami pro něj.

Posvátný synod rezignaci s podmínkami vladyky Kryštofa přijal a ještě ho vyzval, aby podal důkazy o své nevině, a to prostřednictvím testů DNA. Vladyka odmítl testy podstoupit, i když jsou biskupům známy matka a děti, se kterými měla být DNA emeritního metropolity porovnána. Jako důkazy existují záznamy z jednání synodu, které však  z úcty k emeritnímu metropolitovi i v zájmu bezpečí dětí a matky synod chová v tajnosti.

 

Důkazního materiálu má synod dostatek, nebude jej však z uvedených důvodů medializovat.

Vladyka Kryštof čtvrt roku od své rezignace nejen že nevyvinul snahu očistit své jméno cestou, kterou by zvolil každý bohabojný muž, ale místo toho se uchýlil k podpoře nekalých praktik pana Merunky, Komkova a jejich přátel z Asociace pravoslavných křesťanů.

Nepokoje a chaos, který  jmenovaní vytvářejí, mají za cíl pomocí výhružek, anonymních udání a slovního napadání očistit vladyku Kryštofa. A tyto praktiky jako lidé důvěřující Hospodinu odmítáme, neboť  nejen poškozují naši církev interně, ale dehonestují ji i v očích široké veřejnosti.

3. Emeritní funkce vladyky a právní otázka, týkající se jeho odstoupení

Rezignace metropolity je důležitý a vážný právní krok, ovlivňující naši Církev velmi výrazně doma i v zahraničí. Posvátný synod uznal za vhodné, aby vladykovi Kryštofovi byl ponechán titul emeritního metropolity a emeritního arcibiskupa spolu s platem, který k nim náleží.

Vladyka může taktéž vyučovat na bohoslovecké fakultě v Prešově a mohl si vybrat i místo, v kterém bude duchovně působit.

4. Otázka opětovné kandidatury vladyky Kryštofa

Citujeme z Prohlášení Posvátného synodu pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k situaci vzniklé odstoupením metropolity Kryštofa a ze zasedání synodu dne 14.5.2013:

1) Dále jsme se usnesli, že emeritní metropolita Kryštof není kanonicky způsobilý, aby se ucházel o biskupský úřad v kterékoli eparchii Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

2) Potvrzujeme, že nám byla předložena různá svědectví důvěryhodných osob proti osobě emeritního arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska Kryštofa (Radima Pulce), které nás vedou k jednoznačnému přesvědčení, že důvody, jež vedly k jeho rezignaci, stále trvají.

Jelikož jsou věřící díky chybným interpretacím kanonického práva panem Merunkou a lidmi, 

s ním spojenými uváděni v omyl, rádi bychom osvětlili situaci ohledně kandidatury vladyky Kryštofa na post metropolity či biskupa. Před samotnou volbou schvaluje kandidáty na eparchiálního biskupa eparchiální rada, ve které vladyka Kryštof i přes nominaci nezískal ani jeden hlas podpory, čímž byla jeho kandidatura vyloučena.

Během biskupské volby dne 18.5.2013 byl poměr hlasujících 20 % ( kteří se zdrželi hlasování) ku 80 %, kteří hlasovali pro jiného kandidáta, což prezentuje jasnou vůli mít v čele eparchie nového biskupa.

Nový biskup zatím nebyl zvolen, neboť žádný kandidát neobdržel 2/3 hlasů potřebných ke zvolení.  Právě ti, kteří  nehlasovali, rozhodli o tom, že nikdo nedostal dvě třetiny hlasů. Eparchii tak musí nadále spravovat zvolený správce eparchie se všemi právy statutárního orgánu církve.

Volba se bude opakovat, třeba s novými kandidáty. Všechny právní kroky, které jsou podnikány, jsou naprosto v pořádku. Eparchiální rada nemůže v žádném případě podporovat snahy lidí z okruhu vladyky Kryštofa (Radima Pulce) dosadit emeritního metropolitu znovu do funkce, a to v souladu s Prohlášením Posvátného synodu ze dne 14.5.2013, v souladu s Ústavou PC a dalšími předpisy církve.    

Srdečně Vás zdravím a přeji Vám, aby následující dny byly pro nás všechny naplněny Hospodinovou milostí a láskou.

 

                                   Archimandrita ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D. v.r.

                                           správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze

                                      statutární orgán Pravoslavné církve v českých zemích

  

V Praze dne 6. července 2013